Kvalitetspolicy Klicka för att se större bild
Klicka för att se större bild
  • Vår övertygelse är att långsiktig lönsamhet är beroende av vår förmåga att alltid tillfredställa våra kunders krav och behov såväl uttalade som outtalade.
  • Vårt arbete skall präglas av Kvalitet, kundtillfredsställelse och kostnadseffektivitet.
  • Vi skall alltid leverera felfria produkter och tjänster i rätt tid.
  • Vår kvalitet på såväl tjänster som produkter skall i sig själv av kunderna betraktas som ett skäl för köp.
  • Alla medarbetare skall informeras, motiveras och engageras i vårt kvalitetsarbete.
  • Vi skall aktivt klargöra kundernas krav, behov och förväntningar och sätta dessa som mål för vårt arbete.

    Verktyget att leva upp till vår kvalitetspolicy är vårt kvalitetssystem som i sin tur bygger på våra metoder, rutiner och principer.
    Kundernas uppfattning är det avgörande måttet på vår kvalitet.